Home  /   Ord & Länkar

Ord & Länkar

Hitta vad ordet betyder och användbara länkar

Ordlista

Här hittar ni förklaringar på de “svåra ord” vi markerat på sidan. Vi kanske har missat några ord. Därför finns här också två bra länkar som kan ge dig förklaringar på andra ord som du kanske tycker är mer eller mindre svåra.

Lexin:
Svenskt lexikon

Svenska akademins ordlista:
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista

Agenda
Ett annat ord för dagordning.

Ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet beslutar man om på årsmötet och det betyder att medlemmarna godkänner styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och ekonomi under en viss period. Detta är något man beslutar om på årsmötet.

Arvode
Är ekonomisk ersättning för ett utfört arbete till exempel ett styrelseuppdrag.

Avslag
Att ett förslag/ansökan får ett nej.

Beslutsmässig
De ledamöter samt ordförande som måste närvara för att få fatta bindande beslut.

Bidrag
Ett ekonomiskt stöd.

Bifall
Att ett förslag/ansökan får ett ja.

Bokföring
En skriftlig redovisning av ekonomin.

Bokslut
En skriftlig sammanställning av hela föreningens ekonomi vid till exempel ett årsskifte.

Budget
En budget är en skriftlig ekonomisk plan för framtiden.

Consensus
Är när ett beslut tas i samförstånd och alla är överens.

Dagordning
Dagordningen är en lista på de frågor som ska tas upp på ett möte.

Deklarera
Deklarera innebär att man redovisar sina inkomster och utgifter till Skatteverket på en särskild blankett, en gång om året.

Delegera
Att till exempel en styrelse utser någon/några att göra/fullfölja ett uppdrag.

Dokumentera
Att skriva ner något man har gjort/ något som har hänt. Man kan komplettera en dokumentation med fotografier. Man kan även dokumentera på annat sätt, till exempel genom att filma det man har gjort.

Ekonomisk berättelse
En skriftlig presentation av de ekonomiska händelserna under året.

Ekonomisk förening
En förening som arbetar för sina medlemmars ekonomiska intressen med en ekonomiskt inriktad verksamhet.

Enkel majoritet
Genom omröstningar kan man också fatta beslut, till exempel genom handuppräckning. Den vanligaste är enkel majoritet vilket betyder att om det är mer än hälften som tycker likadant så gäller det.

Faktura
Är en räkning som man skickar när man vill ha betalt för varor eller arbete som man gjort. Man kan också få en faktura som man ska betala på en vara man köpt eller ett arbete man fått utfört.

Firmatecknare/ Var för sig
Person som har rätt att företräda föreningen, tex skriva under avtal. Om man skriver in i protokollet på årsmötet att firmatecknarna kan företräda föreningen var för sig så kan var och en på egen hand företräda föreningen. Om det inte står “var för sig” så är firmatecknarna det tillsammans och ska då skriva under de dokument som kräver det tillsammans.

Fond
En fond är ett ekonomiskt kapital som är till för ett speciellt ändamål. Många stiftelser förvaltar (tar hand om) fonder och delar ut bidrag till de som ansöker för rätt ändamål.

Fullmakt
Att en namngiven person har rätt att göra något för en annan person, förening eller organisation. En fullmakt måste ofta vara skriftlig för att bli godkänd av till exempel en kommun.

Förening
En förening är några som kommit överens om något de vill göra tillsammans och hur de ska göra det. En förening kan vara stor, som t ex fotbollsklubben AIK, eller liten, som t ex tre kompisar som vill ordna LAN tillsammans.

Ideell förening
En förening som inte finns till för (har som syfte) att medlemmarna ska tjäna pengar på den.

Interimstyrelse
Är en tillfällig styrelse till det första årsmötet.

Intäkter
Är det samma som inkomster.

Justera
Innebär att man kontrollerar, rättar och godkänner (skriver under) ett skrivet protokoll.

Justerare
Är en person som utses på mötet till att kontrollera och godkänna protokollet.

Jävig
Att vara jävig innebär att man har personliga (till exempel ekonomiska) intressen som hänger ihop med det man ska besluta om.

Kamratcirkel
Ett annat namn för studiecirkel. Kommer av att man ofta har en cirkel med kamrater.

Kassör
Kassören är den som har ansvaret för föreningens ekonomi.

Kompromissa
Betyder att man ger efter lite på båda sidor och möts på halva vägen i en diskussion eller ett beslut.

Korrekt
Betyder att något är felfritt och rätt.

Kvalificerad majoritet
Kvalificerad majoritet betyder att 2/3 av de som är med och röstar måste rösta på ett förslag för att detta ska gälla. Kvalificerad majoritet gör att fler måste vara överens för att man ska kunna besluta något och kan till exempel vara bra när det gäller stora och viktiga frågor som en förenings stadgar.

Ledamot/ledamöter
Är en medlem/medlemmar av styrelsen som utses på årsmötet. Till exempel är ordföranden en ledamot.

Mandat
Ett officiellt uppdrag som en person ska utföra.

Mandatperiod
Är den tidsperiod som ett uppdrag gäller.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte är ett möte där alla medlemmar i föreningen får delta. Det kan till exempel vara ett årsmöte.

Medlemsregister
Är en lista på alla medlemmar i föreningen.

Motioner
Är förslag från medlemmar som tas upp på årsmötet.

Mötesordförande
Är den man väljer till ordförande för mötet.

Mötessekreterare
Är den man väljer till sekreterare för mötet.

Omval
Betyder att man gör om valet.

Ordförande
Är den som på årsmötet valts av medlemmarna för att leda styrelsens arbete och företräda föreningen.

Organisationsnummer
Ett slags identifikationsnummer för föreningar och företag som man får på Skatteverket.

Paragraf
Är ett numrerat avsnitt i till exempel ett protokoll och skrivs såhär: §

Projekt
Ett arbete eller uppdrag under en begränsad tid.

Propositioner
Är förslag som ordförande eller hela styrelsen tar upp vid ett möte.

Protokoll
Ett protokoll är ett dokument över vad som tas upp på ett möte.

Resurser
Betyder tillgångar och kan gälla pengar, lokaler och arbetskraft med mera.

Revisor
En person som är utsedd på årsmötet att granska föreningens ekonomi.

Räkenskapsår
Det är det år som man bestämmer att föreningens ekonomi redovisas för.

Röstberättigad
Röstberättigad är den person som har rätt att rösta i val.

Rösträknare
En rösträknare är den som räknar rösterna när man har omröstning på ett möte.

Rösträtt
Att få rösta och delta i beslut.

Sammankallande
Person som har i uppdrag att samla till möte.

Sekreterare
Har förutom att skriva protokoll på möten ofta även andra uppgifter i styrelsen.

Stadgar
Reglerna för en förening.

Stipendium
Ett bidrag eller en gåva till person eller förening.

Studiecirkel
Minst tre personer som ses med jämna mellanrum och lär sig något tillsammans.

Styrelse
Valda personer som fattar beslut i föreningen.

Styrelseledamot
Ordinarie medlem i styrelsen.

Suppleant
Ersättare för en ordinarie medlem i styrelsen. T ex om en ordinarie medlem i styrelsen inte kan delta på ett styrelsemöte kan en suppleant ersätta personen vid just det tillfället.

Syfte
Vilket ändamål, mål något har. Eller vilken avsikt man har.

Säte
Den plats eller en ort där föreningen finns.

Uteslutning
Man utestänger en eller flera personer ur föreningen eller gruppen.

Utgifter
Är alla kostnader som till exempel en förening har.

Utlysa
Att meddela eller kalla till ett möte.

Utvärdering
En sammanställning av resultatet av till exempel ett projekt. I sammanställningen skriver man t ex om vad som gick bra och vad som gick dåligt.

Valberedning
Är en person eller en grupp som är vald på årsmötet och ska lämna förslag på personer till olika uppdrag i föreningen.

Verksamhetsberättelse
En skriftlig presentation av föreningens verksamhet under det år som gått.

Verksamhetsplan
Är en skriftlig plan för vad föreningen ska arbeta med under det kommande året.

Verksamhetsår
Är ett år i föreningen då aktivitet pågår.

Viceordförande
Är den som är ersättare när ordinarie ordförande inte kan vara med.

Volontär
En person som frivilligt engagerar sig i till exempel en ideell förening.

Yrkande
Ett förslag.

Årsmöte
Årsmötet är det viktigaste mötet på året. Då tas alla viktiga beslut för föreningen.

Årsmötets behöriga utlysning
Är det meddelande och den kallelse till årsmötet som föreningen meddelar till sina medlemmar.

Information för föreningar

Skatteverket
Här ansöker man bland annat om ett organisationsnummer.
www.skatteverket.se

Här finns ansökan om organisationsnummer att ladda ner.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar.4.6a6688231259309ff1f800028215.html

Nordea
Här finns bland annat information om hur man startar ett bank- eller plusgiro.
http://www.plusgirot.se/F%C3%B6reningar/Bli+kund/%C3%96ppna+konto/927712.html

Förening.se
Allt man behöver veta om man driver en ideell förening.
www.forening.se

Ungdomsstyrelsen
Tips på hur man planerar ett projekt.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,3502,00.html

Tips på hur man skriver en ansökan.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,3501,00.html

Patent och registreringsverket
Här får du reda på hur ni skyddar ert namn eller era ideér.
http://www.prv.se/

Bolagsverket
Information för bland annat ekonomiska föreningar om hur man anmäler sig till Bolagsverket.
www.bolagsverket.se

Att söka pengar
Ni kan söka pengar både från nationella fonder och stiftelser, det finns många. Det är också många kommuner som har pengar för olika aktiviteter som man kan söka. Det kan löna sig att titta på just er kommuns hemsida. Nedan ser ni några förslag.

Ungdomsinitiativ är ett bidrag för unga som vill driva ett lokalt projekt med europeiskt perspektiv.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1952,00.html

Prova på att driva din egen verksamhet – Sommarlovsentreprenörer för dig som är 15-19 år.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/ungaforetagare/sommarlovsentreprenorer.4.76a43be412206334b898000572.html

För er som bor i Mölndal
Show me the money riktar sig till er som är  13-19 år i Mölndal. Man kan söka pengar för exempelvis temakvällar på fritidsgården.
www.molndal.se/medborgare/upplevaochgora/ungimolndal/showmethemoney

För er som bor i Borås
En snabb slant till kulturprojekt kan sökas av unga 13-24 år, både enskilt och av föreningar.
http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/stodochbidrag/ensnabbslant.4.82f0a312665003f0d800058183.html 

För er som bor i Kungsbacka
Barbro betalar riktar sig till er som är mellan 14-20 år och bor i Kungsbacka.
www.barbrobetalar.se

För er som bor i Stockholm
En snabb slant är ett idrottsstipendium för dig 13-25 år.
www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/En-Snabb-Slant

Kulturstöd för unga
Kulturstöd för unga kan du söka om du är mellan 10-25 år och bor i Stockholm.
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod/unga/

För er som bor i Umeå
En påse pengar är ett bidrag till unga 13-20 år för olika fritidsaktiviteter.
http://www.skola.umea.se/ung/hamnmagasinet/verksamhet/sokabidrag.4.232bb3eb132b9e0c2ca800042002.html

För er som bor i Karlstad
Ungdomspengar kan sökas av er som är 16-25 år och vill genomföra ett projekt, utställning eller liknande.
http://karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/05E180FA80625237C125744900549D15?open

För er som bor i Växjö
Bor du i Växjö, har en lysande idé om ett kulturarrangemang eller en aktivitet så kan ni söka bidrag på “Direktservice”. Bidraget gest till föreningar, grupper och enskilda personer. Barn och ungdomar prioriteras.
http://www.vaxjo.se/vaxapp/Kultur–noje/Foreningar–lokaler/Direktservice—bidrag-for-kulturarrangemang/

För er som bor på Gotland
Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd till ungdomar 7–20 år.
http://www.gotland.se/imcms/26952

Studieförbund och studiecirklar

ABF
http://www.abf.se/Kurser-och-studiecirklar/Starta-Studiecirkel/

Folkuniversitetet
http://www.folkuniversitetet.se/Starta-studiecirkel/

Studieförbundet Vuxenskolan
http://www.sv.se/sv/Starta-studiecirkel/

Sensus
http://www.sensus.se/Hjalpsidor1/Alla-sprak/Lattlast-svenska—Valkommen-till-Sensus/Studiecirkel/

Övriga länkar

Artikel med Said Karlsson  som startade en indiepopklubb.
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/dygnet-runt/sa-startar-du-en-klubb/

Vi unga
En organisation som man antingen kan ansluta sin förening till eller gå med i en förening som är ansluten.
www.viunga.se

Ung Media är ett riksförbund för ideella föreningar med medieverksamhet. Som medlemsförening kan ni till exempel vara fotoklubb, student-tvförening, skoltidning, webbradiostation eller en förening som har medieproduktion som en av era verksamheter. Här finns information om vilka fördelar man kan få som medlemsförening.
http://www.ungmedia.se/

Information och råd för ideella föreningar.
http://www.voluntarius.com/default.htm


Toppen, både förklaring på ord och tips på var man kan söka pengar.        ”